Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần tàu lai Cảng Đà Nẵng

thành công tốt đẹp

 Ngày 11/04/2019, tại Hội trường Công ty, số 2 đường 3 tháng 2 - Quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng, Công ty cổ phần tàu lai Cảng Đà Nẵng (Danatug) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với nhiều nội dung trọng yếu được Cổ đông đồng thuận thông qua. 

Tham dự Đại hội có 68 cổ đông, đại diện cho 3.021.546 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,89%  số cổ phần của Công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:

1. Ông Nguyễn Thu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

2. Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;

3. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Ông Nguyễn Thu - Chủ tọa đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông đã được các đại diện của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty trình bày các nội dung quan trọng như: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Báo cáo về tình hình SXKD năm 2018 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019;  Báo cáo hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát.

 

 

 

Năm 2018, Công ty cổ phần tàu lai Cảng Đà Nẵng tiếp tục đạt được kết quả cao, vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018 cụ thể: doanh thu đạt 108.9% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 106,9% kế hoạch năm.

Tại đại hội, Đoàn chủ tịch đã trao đổi, giải đáp chi tiết và rõ ràng các câu hỏi, ý kiến đóng góp của các cổ đông về hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019, các định hướng phát triển chiến lược của Công ty.

Đại hội cũng đã thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019, Báo cáo của Ban kiểm soát; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; Tờ trình trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty cổ phần tàu lai Cảng Đà Nẵng tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 

Toàn bộ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Công ty công bố đăng tải tại website của Công ty.

Hỗ trợ
Phòng TC-HC: 0236.353.8559
Email:  thanh_tp@danangtug.com.vn
Phòng KH-KD:

0236.353.8556

Email:  dao_nc@danangtug.com.vn
Phòng TC-KT:

0236.353.8997

Email:  thao_np@danangtug.com.vn
Phòng KT-VT: 0236.353.8554
Email:  tri_nm@danangtug.com.vn
Trực ban: ops@danangtug.com.vn

 

Liên kết website

 

Lượng truy cập
848149
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
85
893
2563
840625
29847
43664
848149